Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden op een rijtje

BUFFL Customizers (onderdeel van VAEX Truck Trading B.V.)
De Verver 4A
5371 MZ – Ravenstein (Nederland)

T: +31 486 72 50 67
E: info@buffl.nl
E: bufflinkoopfactuur@buffl.nl (facturen)

BTW: NL860726733B01
KvK: 76654052
IBAN: NL41 ABNA 0876852371
BIC: ABNANL2A

 

I. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken, overeenkomsten van opdracht en overige rechtsbetrekkingen waaronder begrepen onderhandelingen betreffende dergelijke overeenkomsten met BUFFL B.V., gevestigd te Ravenstein, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen BUFFL, voor zover niet anders is bepaald in offerte of overeenkomst.

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden is enkel mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in een tussen partijen overeengekomen overeenkomst.

3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen BUFFL en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van BUFFL.

4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 7:406 en 7:412, zijn op de rechtsverhoudingen met BUFFL niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

5. De toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd respectievelijk waarnaar wordt verwezen of eventueel andere in de branche gebruikelijke voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst en de uitleg daarvan.

7. Indien BUFFL en opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen uit de overeenkomst.

II. AANBIEDING

1. Alle  aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en louter indicatief, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.

2. Een  aanbieding  die  een  termijn  bevat  kan  door  BUFFL  binnen 5 dagen worden  herroepen.

3. Opgaven van gewichten, snelheid, brandstof, laadvermogen, energieverbruik, etc. geschiedt bij beste benadering, maar zijn voor BUFFL niet bindend. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.

III. OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat BUFFL de order c.q. opdracht schriftelijk (waaronder in dit geval ook begrepen elektronisch) heeft goedgekeurd en bevestigd, dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van BUFFL en deze voorwaarden.

2. Indien een overeenkomst tussen BUFFL en opdrachtgever elektronisch tot stand komt, is BUFFL niet gehouden om de ontvangst van de verklaringen van opdrachtgever te bevestigen en is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst op grond van het ontbreken van een dergelijke ontvangstbevestiging te ontbinden.

3. Opdrachten van en acceptaties door opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever is slechts bevoegd een bestelling of opdracht te annuleren of te wijzigen met toestemming van BUFFL, voor zover dit redelijkerwijs van BUFFL kan worden gevergd en mits tegen betaling van annuleringskosten ten bedrage van 15% van de aankoopsom (exclusief btw). Indien de door opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullingen voor BUFFL extra kosten met zich meebrengen, is BUFFL gerechtigd deze integraal aan opdrachtgever door te berekenen. Tevens is BUFFL in dat geval gerechtigd een nieuwe levertijd vast te stellen. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor opdrachtgever aangepaste, samengestelde of geladen (o.a. stacking) zaken of specifiek op verzoek van opdrachtgever verrichte diensten/werkzaamheden betreft.

4. BUFFL is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met opdrachtgever te beëindigen en/of om een door opdrachtgever geplaatste elektronische of schriftelijke opdracht af te wijzen zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Alle (prijs)opgaven, advertenties, afbeeldingen en overige aanduidingen en beschrijvingen van de zaken zijn met zorg gedaan er kunnen geen rechten ontleend worden uit eventuele tekstuele of grafische afwijkingen.

6. BUFFL is niet gehouden de opdrachten, bestellingen en/of mededelingen van opdrachtgever op juistheid te controleren. Een tekortkoming kan BUFFL niet worden toegerekend indien deze het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door opdrachtgever aan BUFFL verstrekte informatie onjuist is.

IV. PRIJS

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die BUFFL in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief btw en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven.

2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is BUFFL gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

V. BETALING

1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting, verrekening of korting. BUFFL zal de betreffende zaken niet eerder leveren, respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na volledige betaling van de factuur, dan wel naar keuze van BUFFL door het verstrekken van een voor BUFFL genoegzame zekerheid voor betaling.

2. Indien facturen niet worden betaald overeenkomstig lid 1 van dit artikel, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is BUFFL alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand (waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als volle maand), te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

4. BUFFL is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen totdat opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Alle door BUFFL gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 100 per geval en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door BUFFL ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen – zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.

7. In geval van te late betaling komt een voor BUFFL nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

8. BUFFL is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen opdrachtgever aan BUFFL verschuldigd is, ongeacht of dit reeds opeisbaar is en ongeacht de valuta, met bedragen die BUFFL aan opdrachtgever schuldig is.

9. BUFFL zat ten allen tijde een aanbetaling hanteren van 30% van de totale som. Deze dient 3 weken voor het brengen van het voertuig betaald te zijn.

10. Wanneer het totale bedrag boven de €19.999.- excl. uitkomt, zal er een tussentijdse betalingsregeling worden gehanteerd. Halverwege het productieproces wordt er een factuur van 30% van de totale som verstuurd. Hierbij ontvangt u een mail met de huidige status van het voertuig + digitale beelden.

11. BUFFL hanteert een betalingsregeling waarbij het voertuig volledig betaald dient te zijn vóór oplevering.

VI. LEVERTIJD, LEVERING & RISICO

1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door BUFFL vastgesteld.

2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat BUFFL ervan uit dat =de opdracht wordt uitgevoerd onder de omstandigheden die op dat moment bekend zijn.

3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van BUFFL, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4. Indien een levertermijn wordt genoemd c.q. overeengekomen, dan wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, de levertermijn automatisch verlengd in de volgende gevallen::

– indien er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit BUFFL kan worden toegerekend of voorzienbaar was;

– indien er is sprake is van het feit dat opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens BUFFL tekortschiet of er naar de uitsluitende mening van BUFFL gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever daarin tekort zal schieten

– indien opdrachtgever BUFFL niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder andere voor indien opdrachtgever, indien van toepassing, in gebreke blijft de plaats van aflevering mede te delen of in gebreke blijft door de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

– indien er sprake is van andere omstandigheden die niet bij BUFFL bekend waren toen BUFFL de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde.

– indien er sprake is van meerwerk. Als het meerwerk niet in de planning van BUFFL kan worden ingepast, worden de werkzaamheden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

5. Levering in Nederland geschiedt vanuit de werkplaats te Ravenstein, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.

6. Indien BUFFL op verzoek van opdrachtgever voor verzending van de zaken zorg draagt dan is BUFFL bevoegd het tijdstip, wijze van verzending en verzendroute exclusief vast te stellen. Een transportverzekering wordt door BUFFL slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever en alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening. Met zaken worden uitsluitend bedoeld, de door BUFFL verkochte zaken en nimmer de eventuele lading die opdrachtgever aanbiedt om te worden geladen of reeds is geladen in de verkochte zaak. BUFFL accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele schade tijdens het transport van deze lading en deze is ook nimmer gedekt door een eventuele transportverzekering.

7. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij BUFFL ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. Indien opdrachtgever de zaken niet afneemt, is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en worden de zaken opgeslagen voor zijn rekening en risico. Indien opdrachtgever weigert de zaken binnen de door BUFFL nader gestelde termijn af te nemen, is BUFFL gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken, waaronder begrepen de eventuele lading die in verband met de za(a)k(en) wordt aangeboden, die zich bevindt op het terrein van BUFFL of die zich in de verkochte za(a)k(en) bevindt, op een door haar gewenste wijze te vervreemden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

8. BUFFL is gerechtigd om haar vordering op opdrachtgever, op de opbrengst te verhalen.

9. Levering buiten Nederland geschiedt conform de in dit artikel VI,vastgestelde voorwaarden.

10. BUFFL heeft het recht in gedeelten te leveren en werkzaamheden in gedeelten uit te voeren en deze afzonderlijk in rekening te brengen.

VII. NIET AFGENOMEN ZAKEN

1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde BUFFL tot aflevering in staat te stellen.

3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan BUFFL een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

VIII. ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van BUFFL krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

2. Als opdrachtgever aan BUFFL gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag BUFFL bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

3. Opdrachtgever vrijwaart BUFFL voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

IX. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt BUFFL de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van BUFFL ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BUFFL niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan BUFFL per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door BUFFL gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan BUFFL een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

X. GARANTIE & RECLAMATIE

1. De door BUFFL geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in de bijbehorende overeenkomst. Er wordt geen garantie verleend, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven en behoudens voor zover er fabrieksgarantie geldt, in welk geval BUFFL geen verdere of andersluidende garantie geeft dan de betreffende fabrieksgarantie.

2. Indien opdrachtgever een beroep doet op de door BUFFL in de betreffende overeenkomst verleende garantie c.q. reclamatie, zal BUFFL de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald.

3. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. Op straffe van verval van zijn recht tot reclamatie, dient opdrachtgever de zaken en werkzaamheden bij levering op zichtbare gebreken te controleren. Reclamaties ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden dient opdrachtgever binnen 3 dagen na ontvangst, respectievelijk aflevering, schriftelijk aan BUFFL te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclamaties geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. Bij gebreke van tijdige melding als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht op garantie/reclamatie. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan BUFFL ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek in de staat waarin deze zich bevonden ten tijde van de reclamatie.

5. Reclamatie is niet mogelijk indien:

– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van BUFFL op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd, aangepast of gewijzigd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende of onjuist onderhoud of opslag) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van BUFFL;

– het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn;

– opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens BUFFL (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– opdrachtgever bij constatering van het gebrek niet al het nodige heeft gedaan om verdere schade aan de geleverde zaak te voorkomen, bijvoorbeeld door de zaak te blijven gebruiken.

6. BUFFL staat nimmer garant voor de afwezigheid van fouten welke het gevolg zijn van het naleven van enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde zaken.

7. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en diens reclamatie door BUFFL gegrond wordt bevonden, zal BUFFL de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken BUFFL haar eigendom wordt), repareren dan wel een prijsreductie verlenen. BUFFL is gerechtigd om zelf vast te stellen welke producten of materialen gebruikt worden ter vervanging.

8. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9. Indien buiten de boven omschreven gevallen een klacht in behandeling wordt genomen, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.

10.Alle vorderingen, gebaseerd op de stelling dat de zaken of de verrichte diensten niet voldoen aan het in de overeenkomst bepaalde, verjaren door verloop van één jaar na de datum van aflevering of feitelijke beëindiging van de dienstverlening.

 XI. KEURING

1. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op de tijd en plaats zoals door BUFFL vastgesteld.

XII. NIET NAKOMING, ONTBINDING & OPSCHORTING

1. BUFFL is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of  gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overige  toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– de  wederpartij  in  strijd  handelt  met  enige  bepaling  van  de  overeenkomst  tussen partijen;

– een (buitenlandse)wettelijke regeling wordt toegepast die tot doel heeft de wederpartij te  liquideren  dan  wel  de  schuldenpositie  van  de  wederpartij  te  saneren,  zoals  faillissement, (voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;

– het  bedrijf  van  de  wederpartij  wordt  stilgelegd of  geliquideerd of door de wederpartij een onderhands akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden;

– de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van BUFFL passende zekerheid heeft gesteld.

2. In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij terstond opeisbaar, zonder dat BUFFL tot schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook gehouden is. Indien de wederpartij gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname dan wel de overeenkomst wenst te annuleren, is BUFFL zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan BUFFL vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade.

3.BUFFL is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

XIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door BUFFL aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.

2. BUFFL is in geval van niet nakoming door opdrachtgever, alsmede in geval BUFFL goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet zal nakomen, bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt BUFFL en diens vertegenwoordigers onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en om deze plaatsen te betreden en zal dit recht ten behoeve van BUFFL en diens vertegenwoordigers bedingen bij de afnemers van opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verlenen. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk is in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken, maar is uitdrukkelijk niet gerechtigd om op de zaken een beperkt recht, waaronder begrepen pandrecht (verbintenis- en goederenrechtelijk) te vestigen. Maakt opdrachtgever van zijn bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van BUFFL te leveren. Hij is eveneens verplicht om BUFFL op eerste verzoek een stil pandrecht (eerste in rang) te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen, in de pandakte te verklaren dat hij bevoegd is tot verpanding, respectievelijk dat er geen beperkte rechten op de in pand te geven vorderingen rusten. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan BUFFL om dit pandrecht tot stand te brengen.

4. De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de zaken worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van BUFFL door het recht van het land van bestemming van de zaken, met dien verstande dat (i) het recht van het land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan BUFFL biedt dan het Nederlandse recht en (ii) de zaken daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.

5. In geval van beslaglegging op de zaken die eigendom zijn van BUFFL of ingeval van aanvraag van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, van toepassing verklaring van de WSNP door of van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden BUFFL onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en ingeval van beslaglegging de beslaglegger mede te delen dat opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.

 XIV. RETENTIERECHT

1. BUFFL is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van BUFFL met betrekking tot die overeenkomst, inclusief rente en kosten, volledig is betaald.

XV. INRUIL

1. Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem bestelde motorvoertuig, geschiedt dit voor eigen risico en zijn alle kosten met betrekking tot het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening.

XVI. AANSPRAKELIJKHEID

1. BUFFL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever.

2. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclamatie zoals omschreven in deze algemene voorwaarden geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, ook die terzake gevolgschade (schade door stilstand, derving van inkomsten, geleden verlies, gederfde winst, verlies en/of (met vertraging verband houdende) schade aan de lading van opdrachtgever) en andere indirecte of immateriële schade van welke aard dan ook, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BUFFL of haar direct leidinggevenden.

3. BUFFL is evenmin aansprakelijk voor opzet of (bewuste) roekeloosheid van ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld en voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

4. BUFFL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

5. BUFFL is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van opdrachtgever en/of derden die zich op haar terrein bevinden.

6. Indien BUFFL om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperkingen genoemd in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, beperkt tot die schade waartegen BUFFL uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

7. Als BUFFL om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 5 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

8.Opdrachtgever zal BUFFL vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle aanspraken c.q. rechten van derden welke verband houden met de levering van de zaken of het verrichten van diensten voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die opdrachtgever toekomt jegens BUFFL. Tevens zal opdrachtgever BUFFL vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van iedere aanspraak ter zake van overlijden van, of persoonlijk letsel aan personeel van opdrachtgever of personeel van derden en/of schade aan zaken in eigendom van opdrachtgever en/of derden voor zover zulks gebeurt op het terrein van BUFFL. Een uitzondering op deze verplichtingen van opdrachtgever bestaat indien en voor zover de vordering voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van BUFFL of diens direct leidinggevenden.

10. BUFFL bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens opdrachtgever mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

11.Bovenstaande laat enige dwingendrechtelijke aansprakelijkheid onverlet.

XVII. OVERMACHT

1. BUFFL heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en macht van BUFFL, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van BUFFL kan worden verlangd, zoals oorlog, import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, handelsverboden, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van toeleveranciers of van derden die door BUFFL ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, te late aanlevering door opdrachtgever van lading die hij wenst te vervoeren middels de gekochte zaak etc.

3. BUFFL is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. BUFFL is alsdan gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is bij overmacht van BUFFL pas gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, nadat zij BUFFL een redelijke termijn voor het alsnog uitvoeren van de overeenkomst heeft gegund.

XVIII. PARTIËLE NIETIGHEID

1. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden of een overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op rechtsgeldige wijze zo dicht mogelijk benadert.

XIX. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BUFFL is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding  van  de tussen de wederpartijen BUFFL gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Meer weten over BUFFL?

Stel je vraag.

BUFFL Customizer logo contactformulier

Meteen een offerte?

Check onze socials

TikTok logo
MAN logo grayscale
Mercedes logo grayscale
Volvo logo grayscale
Scania logo grayscale